Trường Việt Ngữ Hùng Vương

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ban Điều Hành

E-mail Print PDF

Ban Điều Hành (Executive Committee) - 2017-2018

 1. Hiệu Trưởng: Thầy Bùi Thanh 
 2. Phó Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Đình Sơn
 3. Trưởng Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Hoài Anh
 4. Phó Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Thị Nga
 5. Trưởng Ban Tu Thư: Cô Bùi Đào Mai Hương
 6. Phó Ban Tu Thư: Cô Phạm Mai Hương
 7. Trưởng Ban Sinh Hoạt: Cô Ngyễn Cẩm Thư
 8. Phó Ban Sinh Hoạt: Cô Lai Thị Phương Trâm
 9. Tổng Thư Ký: Thầy Lê Thành Tường
 10. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Trúc Linh & Cô Nguyễn Quỳnh Giao

Ban Quản Trị (Board of Directors) - 2016-2018

 1. Sẽ bầu
 2. Sẽ bầu
 3. Sẽ bầu

Ban Điều Hành (Executive Committee) - 2016-2017

 1. Hiệu Trưởng: Thầy Bùi Thanh 
 2. Phó Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Lâm Viên
 3. Trưởng Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Hoài Anh
 4. Phó Ban Giảng Huấn: Thầy Phạm Hùng
 5. Trưởng Ban Tu Thư: Cô Võ Túc Trí
 6. Phó Ban Tu Thư: Thầy Phan Châu
 7. Trưởng Ban Sinh Hoạt: Cô Bùi Đào Mai Hương
 8. Phó Ban Sinh Hoạt: Cô Lê Mai
 9. Tổng Thư Ký: Thầy Lê Thành Tường & Nguyễn Đình Sơn
 10. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Trúc Linh & Cô Nguyễn Quỳnh Giao

Ban Cố Vấn (Advisory Committee) - 2017

 1. Sẽ thông báo sau (TBD)
 2. Sẽ thông báo sau (TBD)
 3. Sẽ thông báo sau (TBD)

Ban Quản Trị (Board of Directors) - 2014-2016

 1. Phạm Thế Phiệt
 2. Bùi Thúy Phượng
 3. Lê Thùy Liên

Ban Điều Hành (Executive Committee) - 2015

 1. Hiệu Trưởng: Thầy Bùi Thanh 
 2. Phó Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Lâm Viên
 3. Trưởng Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Hoài Anh
 4. Phó Ban Giảng Huấn: Thầy Phạm Hùng
 5. Trưởng Ban Tu Thư: Cô Võ Túc Trí
 6. Phó Ban Tu Thư: Thầy Phan Châu
 7. Trưởng Ban Sinh Hoạt: Cô Bùi Đào Mai Hương
 8. Phó Ban Sinh Hoạt: Cô Lê Mai
 9. Tổng Thư Ký: Thầy Lê Thành Tường
 10. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Quỳnh Giao & Cô Nguyễn Kim

Ban Cố Vấn (Advisory Committee) - 2014

 1. Sẽ thông báo sau (TBD)
 2. Sẽ thông báo sau (TBD)
 3. Sẽ thông báo sau (TBD)

 


Ban Điều Hành - 2013

 1. Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Lâm Viên (Tạm Thời)
 2. Phó Hiệu Trưởng: Thầy Bùi Thanh (Tạm Thời)
 3. Trưởng Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Hoài Anh
 4. Phó Ban Giảng Huấn: Thầy Nguyễn Hữu Khổ (Tạm Thời)
 5. Trưởng Ban Tu Thư: Cô Võ Túc Trí
 6. Phó Ban Tu Thư: Thầy Phan Châu
 7. Trưởng Ban Sinh Hoạt: Cô Bùi Đào Mai Hương
 8. Phó Ban Sinh Hoạt: Cô Lê Mai
 9. Tổng Thư Ký: Cô Bùi Thúy Phượng (Tạm Thời)
 10. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Quỳnh Giao & Cô Nguyễn Trúc Linh (Lynn)

 


Ban Điều Hành - 2012

 1. Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Lâm Viên
 2. Phó Hiệu Trưởng: Thầy Hoàng Đức
 3. Trưởng Ban Giảng Huấn: Cô Nguyễn Hoài Anh
 4. Phó Ban Giảng Huấn: Cô Vũ Lê Vân Nga
 5. Trưởng Ban Tu Thư: Cô Lê Hương Quỳnh
 6. Phó Ban Tu Thư: Thầy Phan Châu
 7. Trưởng Ban Sinh Hoạt: Cô Bùi Đào Mai Hương
 8. Phó Ban Sinh Họat: Cô Lê Mai, Cô Nguyễn Phương Anh, thầy Nguyễn Xuân Hùng
 9. Tổng Thư Ký: Cô Võ Túc Trí & Cô Nguyễn Cẩm Thư
 10. Thủ Quỹ: Cô Nguyễn Bạch Tuyết & Cô Nguyễn Trúc Linh

(Thông Tin: cô Võ Túc Trí)