Trường Việt Ngữ Hùng Vương

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ghi Danh

E-mail Print PDF
THỂ THỨC GHI DANH CHO NIÊN KHÓA 2017-2018

1. Học sinh đang học:

 • Hạn chót ghi danh là ngày 04/30/2017. Đơn nộp sau ngày 30 tháng 04, phụ huynh sẽ phải đóng thêm $25 cho mỗi học sinh (tiền phụ trội).
 • Ghi danh sau ngày 07/31/2017 sẽ đóng thêm $50 và không bảo đảm có chỗ/lớp.
 • Hạn chót ghi danh, nếu còn chỗ - 08/20/2017

2. Học sinh mới:

 • Trường sẽ nhận đơn ghi danh cho học sinh mới sau ngày 01 tháng 06 năm 2017 qua bưu điện hay trên mạng (VNHV website).
 • Ghi danh sau ngày 07/31/2017, phụ huynh sẽ phải đóng thêm $25 cho mỗi học sinh (tiền phụ trội).
 • Hạn chót ghi danh, nếu còn chỗ - 08/20/2017
 • Học sinh phải đủ 5 tuổi từ ngày 01 tháng 09 năm 2017

3. Ngày khai giảng - 08/20/2017

4. Hạn chót hoàn tiền học phí - 08/20/2017

5. Cách thức ghi danh:

a. "Download" Đơn ghi danh và điền vào Lý Lịch Phụ Huynh & Lý Lịch Học Sinh

Download (PDF): Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2017-2018

b. Ký tên và ghi rõ ngày/tháng/năm

c. Đóng học phí - học sinh mới:  $170 - trước 07/31/2017;  $195 - sau 07/31/2017

d. Đóng học phí - học sinh đang học:  $170 - trước 04/30/2017;  $195 - sau 04/30/2017 ; $220 - sau 7/31/2017

 • Đóng học phí qua bưu điện: Kèm theo ngân phiếu trả cho HUNG VUONG CORP gồm có ghi chú tên và ngày sanh của học sinh.  Gởi về địa chỉ:

Trường Việt Ngữ Hùng Vương, P.O. Box 721111, Houston, TX 77272-1111.

 • Đóng học phí tại trường ngày khai giảng 08/20/2017: Đem đơn ghi danh đến trường VNHV để hoàn thành thủ tục ghi danh và xếp lớp, nếu còn chỗ.

REGISTRATION PROCEDURE FOR 2017-2018 SCHOOL YEAR

1. For current students:

 • Last day for regular registration is 04/30/2017. Late registration starts after 04/30/2017 with additional $25 late fee.
 • There is no guaranty for seat availability after 07/31/2017
 • Absolute deadline for registration is 08/20/2017 if seat is still available.

2. For new students:

 • VNHV will accept registration forms for new students after 06/01/2017 by postal mail or by VNHV online registration.
 • Register after 07/31/2017 will pay $25 addtional late fee.
 • Absolute dealine for registration is 08/20/2017 if seat is still available.
 • Must be at least five years of age as of September 1, 2017

3. School starts on 08/20/2017

4. Last day for full refund is 08/20/2017

5. How to register:

a. Download registration form and complete the form with names for both parents and students

Download (PDF): Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2017-2018

b. Sign and date as required

c. Fees for new students:  $170;  $195 after 07/31/2017

d. Fees for current students:  $170;  $195 after 04/30/2017;  $220 after 7/31/17

 • Pay by postal mail: write check with note for student's name and birthdate and mail to:

Truong Viet Ngu Hung Vuong,  P.O. Box 72111, Houston, TX 77272-1111

 • Pay on the day school starts, 08/20/2017:  bring the completed registration form to school along with check or cash (credit card NOT accepted), if seat is still available.