Trường Việt Ngữ Hùng Vương

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Thông Báo

E-mail Print PDF
 
SAVE THE DATE - XIN ĐỂ DÀNH NGÀY
 

 

alt

 

 
LỊCH TRÌNH MỚI - NIÊN KHÓA 2016-2017 / NEW SCHEDULE - 2016-2017 SCHOOL YEAR
 

Lịch trình mới cho Niên Khóa 2016-2017 đã được hoàn tất và đăng lên. Xin quí vị phụ huynh bấm vào phần "Lịch Trình" bên cột phía tay trái để xem và kéo xuống (download) chi tiết cho những ngày quan trọng.

New academic schedule for the 2016-2017 school year has been completed and posted. Please click the link "Lịch Trình" on the left column to view and download information with regard to important dates.

 
GHI DANH ONLINE - NIÊN KHÓA 2016-2017 - HỌC SINH MỚI VÀ HỌC SINH ĐANG HỌC
 

Đơn ghi danh online đã được đăng lên cho niên khóa 2016-2017.  Học sinh mới có thể ghi danh bắt đầu ngày 06/01/2016; học sinh đang học có thể tiếp tục ghi danh trể từ giờ cho đến hạn chót là ngày 08/21/2016. Xin quí vị bấm vào phần trên "Ghi Danh / Ghi Danh Trên Mạng" và điền vào những khoảng cần thiết trong đơn ghi danh; hoặc bấm vào link Ghi Danh Trên Mạng

Online regitration forms have been posted for 2016-2016 Schoolyear.  New students can start register begining 06/01/2016; current students can still do late registration from now until the deadline 08/21/2016. Please click tab named "Registration / On-Line Regitration" above and complete the Registration Form; or click the link On-Line Registration

 
GHI DANH (REGISTRATION) NIÊN KHÓA 2016-2017
 

Trường Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV) sẽ khai giảng niên khóa 2016-2017 (niên khóa thứ 30) vào ngày Chủ Nhật, 21 tháng 8, năm 2016, lúc 9 giờ sáng tại Houston Community College-Central Campus, địa chỉ 1300 Holman, Houston, Texas 77004.

Lớp học dạy theo niên khóa (từ 21 tháng 08, 2016 đến 07 tháng 05, 2017) và được tổ chức vào mỗi sáng Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.  Trường VNHV hiện có 10 cấp lớp, từ Mẫu Giáo cho đến lớp 9 (tối đa 25 học sinh mỗi lớp).  Trường chỉ nhận học sinh 5 tuổi trở lên.  Học phí trọn năm cho mỗi học sinh là $170/năm ($140 bao gồm sách vở và $30 chi phí sinh hoạt).

Nhà trường hiện đang tiếp tục nhận đơn ghi danh cho học sinh mới và học sinh đang học.  Thời hạn chót ghi danh là ngày Chủ nhật 21 tháng 8.  Tuy nhiên, nhà trường khuyến khích quý phụ huynh ghi danh càng sớm càng tốt để giữ chỗ cho học sinh và đồng thời tránh khỏi phải trả $20 lệ phí trễ nếu đóng tiền sau ngày 31 tháng 07 cho học sinh mới; và ngày 25 tháng 04 cho học sinh đang học.

Xin bấm vào trang sau đây để biết thêm chi tiết về thể thức ghi danh trên mạng rất dễ dàng và tiện nghi.  Mọi thắc mắc xin liên lạc support@vietnguhungvuong.org

Chúng tôi rất mong sẽ gặp tất cả quý phụ huynh và học sinh vào ngày khai giảng 21 tháng 8, 2016.

Trân trọng,

Trường Việt Ngữ Hùng Vương


The Hung Vuong School, a non-profit volunteer organization, will begin its 29th year of serving the Houston community with Vietnamese language and culture classes. The first day of school for the 2015-2016 school year will be on Sunday, August 21, 2016, starting at 9am at Houston Community College - Central Campus, located at 1300 Holman, Houston TX 77004.

Our classes are held every Sunday (from 08/21/2016 thru 5/07/2017) from 9am to 12pm. The classes include various levels from Kindergarten through Grade 9 (maximum 25 students per class based on age groups). The student must be at least 5 years old (as of September 1st, 2016) to enroll. The annual tuition for each student is $170.00 ($140 including books and $30 activity fees).

The school is continuing to accept enrollment of new students as well as current students (who did not register at the end 2015-2016 school year in April-July). The last day to enroll is August 21, 2016 (first day of school). As spaces are limited, we strongly encourage that you register your student(s) as soon as possible to ensure enrollment for your kid and to avoid the late fee of $20 which will be applied if paid after July 31, 2016 for new students; and April 25, 2016 for current students. On-line registration is currently available for your convenience. Please click On-line Registration to get started. If you have any questions, please email us at support@vietnguhungvuong.org.

We look forward to see all parents and students on August 21, 2016.

Sincerely,

Hung Vuong School

 

 
THỂ THỨC GHI DANH CHO NIÊN KHÓA 2016-2017
 

1. Học sinh đang học:

 • Hạn chót ghi danh là ngày 04/24/2016. Đơn nộp sau ngày 25 tháng 04, phụ huynh sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi học sinh (tiền phụ trội).
 • Ghi danh sau ngày 07/31/2016 sẽ không bảo đảm có chỗ/lớp.
 • Hạn chót ghi danh, nếu còn chỗ - 08/21/2016

2. Học sinh mới:

 • Trường sẽ nhận đơn ghi danh cho học sinh mới sau ngày 01 tháng 06 năm 2016 qua bưu điện hay trên mạng (VNHV website).
 • Ghi danh sau ngày 07/31/2016, phụ huynh sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi học sinh (tiền phụ trội).
 • Hạn chót ghi danh, nếu còn chỗ - 08/21/2016
 • Phải đủ 5 tuổi vào ngày 01 tháng 09.

3. Ngày khai giảng - 08/21/2016

4. Hạn chót hoàn tiền học phí - 08/22/2016

5. Cách thức ghi danh:

a. "Download" Đơn ghi danh và điền vào Lý Lịch Phụ Huynh & Lý Lịch Học Sinh

Download (PDF): Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2016-2017

b. Ký tên và ghi rõ ngày/tháng/năm

c. Đóng học phí - học sinh mới:  $170 - trước 07/31/2016;  $190 - sau 07/31/2016

d. Đóng học phí - học sinh đang học:  $170 - trước 04/24/2016;  $190 - sau 04/25/2016

 • Đóng học phí qua bưu điện: Kèm theo ngân phiếu trả cho HUNG VUONG CORP gồm có ghi chú tên và ngày sanh của học sinh.  Gởi về địa chỉ:

Trường Việt Ngữ Hùng Vương, P.O. Box 721111, Houston, TX 77272-1111.

 • Đóng học phí tại trường ngày khai giảng 08/21/2016: Đem đơn ghi danh đến trường VNHV để hoàn thành thủ tục ghi danh và xếp lớp, nếu còn chỗ, và trả thêm $20 lệ phí phụ trội.

6. Xin xem Thời Hạn và Thủ Tục Ghi Danh (Registration Procedure) để hiểu rõ thêm chi tiết.


 
REGISTRATION PROCEDURE FOR SCHOOL YEAR 2016-2017
 

1. For current students:

 • Last day for regular registration is 04/24/2016. Late registration starts after 04/25/2016 with additional $20 late fee.
 • There is no guaranty for seat availability after 07/31/2016
 • Absolute deadline for registration is 08/21/2016 if seat is still available.

2. For new students:

 • VNHV will accept registration forms for new students after 06/01/2016 by postal mail or by VNHV online registration.
 • Register after 07/31/2016 will result $20 addtional late fee.
 • Absolute dealine for registration is 08/21/2016 if seat is still available.
 • Must be at least five years of age on September 01st

3. School starts on 08/21/2016

4. Last day for full refund is 08/22/2016

5. How to register:

a. Download registration form and complete the form with names for both parents and students

Download (PDF): Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2016-2017

b. Sign and date as required

c. Fees for new students:  $170;  $190 after 07/31/2016

d. Fees for current students:  $170;  $190 after 04/25/2016

 • Pay by postal mail: write check payable to "HUNG VUONG CORP" with note for student's name and birthdate and mail to:

Truong Viet Ngu Hung Vuong,  P.O. Box 72111, Houston, TX 77272-1111

 • Pay at the day school starts, 08/21/2016:  bring the complete registration form to school if seat is still available which includes $20 late fee.

6. Click link Thời Hạn và Thủ Tục Ghi Danh for additonal information.

 
 
HÌNH ẢNH SINH HOẠT / SCHOOL EVENTS PICTURES
 

Khi dùng điện thoại cầm tay hoặc tablet, xin quí vị bấm vào link dưới đây để mở trang "Hình Ảnh Sinh Hoạt":

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt

For use with smartphones or tablets, please click the following link to access the "School Events Pictures" page:

School Events Pictures Page

 
VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG FACEBOOK
 

Trường Việt Ngữ Hùng Vương mới vừa hoàn tất trang Facebook mới với mục đích loan báo tin tức và sinh hoạt liên hệ đến trường. Xin quí vị bấm link dưới đây:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook


Việt Ngữ Hùng Vương has just finished with a new FaceBook page for the purpose of communication of news and events related to VNHV. Please click the following link to open:

Việt Ngữ Hùng Vương FaceBook